Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

33 προσλήψεις στο Δήμο ΧαλανδρίουΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τέσσερις μήνες) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19.


ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 8

3 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΙ 5

4 ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 6

ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν , πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07, δεν έχουν καταδικαστεί , έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση της εργασίας.

Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

Ε) Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.


Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο/ η υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την οποία ,θα καταγράφει τα τυπικά προσόντα που διαθέτει ( όπου απαιτείται), οικογενειακή κατάσταση και εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά πριν την πρόσληψή του/της.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , απευθύνοντάς την προς την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα

Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού με ηλεκτρονική μορφή στο : protokollo@halandri.gr


Προκήρυξη