Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

187 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά3 νέες προκηρύξεις για συνολικά 187 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά μέσω ΑΣΕΠ.


Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριάντα εννέα (39) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων.


ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 2

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 2

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 3

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 16

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 3

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ 2

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 


Δείτε εδώ την προκήρυξηκαι την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.


∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 2

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 27 Δείτε εδώ την προκήρυξη


και την πρόσληψη εκατόν δεκαπέντε (115) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και

Ανακύκλωσης.∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 25

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1

∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67 


Δείτε εδώ την προκήρυξη