Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

60 προσλήψεις στο Δήμο Αρταίων


Στην ̟πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων προχωρά ο δήµος Αρταίων.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟πληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε αριθµό ΣΟΧ 4/2020 και να την υ̟ποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dimos@arta.gr

Η αίτηση συµµετοχής, ̟που θα υ̟ποβληθεί ηλεκτρονικά, ̟πρέ̟πει α̟παραιτήτως να εµφανίζεται υ̟πογεγραµµένη, µε φυσική υ̟πογραφή. Ανυ̟πόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η ̟Προθεσµία υ̟ποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει α̟πό την ε̟πόµενη ηµέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, ήτοι α̟ό 24 έως και 27/08/2020. Η ανωτέρω ̟προθεσµία λήγει µε την π̟αρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόµο εξαιρετέα (δηµόσια αργία ή µη εργάσιµη) τότε η λήξη της ̟προθεσµίας µετατίθεται την ε̟πόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

Προκήρυξη