Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

50 προσλήψεις στο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας


Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.


ΠΕ Χημικών Μηχανικών 2

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 2

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 4

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων 2

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1

ΠΕ Γεωπόνων 1

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2

ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών 1

ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής 1

ΔΕ Διοικητικού 5, ΔΕ Παρασκευαστών 1

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών1, ΔΕ Υδραυλικών 2

ΔΕ Οδηγών Γ’ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 6

ΔΕ Οδηγών Γ’+Δ’ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4

ΥΕ Εργατών 14.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800).


Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr