Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

40 προσλήψεις στον Δήμο ΚιλκίςΟ Δήμος Κιλκίς θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19, συνολικά σαράντα (40) ατόμων, με τις παρακάτω ειδικότητες :


10 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

26 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

4  ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ


Οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας, θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως 31.12.2020.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα),

 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


 Αίτηση

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν :

– ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007

“Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” – και δεν έχουν καταδικαστεί ούτε είναι υπόδικοι για εγκληματική πράξη.

– ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

 Όσοι δεν είναι δημότες του Δήμου Κιλκίς, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με τα προηγούμενα δικαιολογητικά Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:


Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 27.08.2020 έως και 31.08.2020 και ώρα 24:00.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αναζητήσουν το υπόδειγμα της αίτησης και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωση στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.e-kilkis.gr .

(Ειδικότερα : www.e-kilkis.gr -> Ενημέρωση Πολιτών -> Προκηρύξεις –Διακηρύξεις -> Έκτακτες Προσλήψεις λόγω covid)


Θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να υπογράψουν τόσο την αίτηση όσο και την υπεύθυνη δήλωση, τις οποίες στην συνέχεια θα «σκανάρουν» όπως και τα υπόλοιπα αναγκαία δικαιολογητικά και θα τις αποστείλουν στο  παρακάτω e-mail. (όσοι θα πρέπει να υποβάλουν και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δηλ. μη δημότες, θα το επισυνάψουν και αυτό)


Συγκεκριμένα οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : covid.kilkis@dhmoskilkis.gr


(τηλ. επικοινωνίας: 23410 75 234 & 235 ή 23413 52 165 – 164 – 167 – 164 – 120), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου, σε μία τοπική εφημερίδα και στη διαύγεια για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.


Πηγή: aftodioikisi.gr