Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

24 προσλήψεις στο δήμο Διονύσου


Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικoύ αριθμού εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, προχωρά ο δήμος Διονύσου.


4 οδηγών απορριμματοφόρου( Γ΄κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο)

20 εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου)

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά απευθύνονται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Διονύσου (τηλ επικοινωνίας 2312030627-2132030615-2132030609-2132030653) και υποβάλλονται στο κεντρικό Δημαρχείου του Δήμου Διονύσου στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, τ.κ. 14565 Άγιος Στέφανος είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από την επομένη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 15/08/2020 έως και 21/08/2020 και από ώρα 10:00 έως 13:00. 

Προκήρυξη