Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

143 προσληψεις στην καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Βόλου


Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά

εκατόν σαράντα τριών (143) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βόλου.


Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον χώρο των

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο

του Δήμου www.dimosvolos.gr


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη, στην αριθ.

55956/21-8-2020 ανακοίνωση, αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

e.gelada@volos-city.gr ή e.lagou@volos-city.gr .


Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να

εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε θα

γίνονται δεκτές.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει

από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον χώρο ανακοινώσεων του

δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της

τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά τον νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη

εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 


Προκήρυξη