Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

14 προσλήψεις στο Δήμο ΒόλβηςΟ Δήμος Βόλβης έπειτα από τις 159/2020 & 181/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ρρόνου συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΥΕ εργατών καθαριότητας- συνοδοί απορριμματοφόρου 7
ΔΕ χειριστής μηχανήματος έργου (JCB) 1
ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρου 2
ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων (πυροπροστασία) 4


Οι ενδιαφερόμενοι καλούντα να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimos@dimosvolvis.gr έως και την 07η Αυγούστου 2020 και ώρα 12:30.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr