Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

13 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης


Στην πρόσληψη µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Λοιπού Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την Β΄ Περίοδο, συνολικού αριθµού δεκατρία (13) ατόµων {έντεκα (11) άτοµα µέχρι 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και δύο (2) άτοµα µέχρι 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο} για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους µέχρι 30.11.2020, στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2020, προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης.


Προκήρυξη