Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

8 προσλήψεις στο Δήμο ΚηφισιάςΟ ∆ήµαρχος Κηφισιάς ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού οκτώ (8) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του ∆ήµου Κηφισιάς , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης:

2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (εργάτες πυρόσβεσης)

2 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (κοπή χλόης – αποψίλωση )

2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (πυροφύλακες)

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας 5 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-189-153- 155

Αναδημοσίευση e-dimosio.gr