Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 28 ατόμων στο Δήμο ΧαϊδαρίουΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 35/2018 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι οχτώ (28) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για το Πρόγραµµα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

19 ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ 
5 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
2 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε ειδικότητα ποδόσφαιρο 
1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε ειδικότητα ΜΛΑ 
1 ∆Ε ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Χαϊδαρίου στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου (∆/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2, 1ο υπόγειο, τηλ: 213 2047360 – 213 2047366) και η αρµόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Σταύρου Ελένη κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 08:30 έως τις 14:30. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία έντεκα (11) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της. Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις 21.05.2018 στον χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης.

Προκήρυξη