Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

9 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΔελφώνΟ Δήμαρχος Δελφών ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2018 με τις κάτωθι
ειδικότητες:

3 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά από 26-3-2018 έως και 30-3-2018, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών (Ρ. Κοντορήγα 12 – Άμφισσα).

Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Ευσταθία Καρανάσου & Ευσταθία Βελαώρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής

δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση ανεργίας.
Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) πληρούνται τα γενικά προσόντα όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει για να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων που επιλέγουν.β) δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες ( άρθρο 6).
Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου απαιτείται.
Φωτοαντίγραφο Επαγγελματικής Άδειας Οδήγησης Γ (C) & Ε (CE) κατηγορίας όπου απαιτείται.
Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) όπου απαιτείται.
Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού όπου απαιτείται.

Προκήρυξη