Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

86 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων,
που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, (στα Αρχαιολογικά Μουσεία και Χώροι Θήρας, Αρχαιολογικό Χώρο Ακρωτηρίου Θήρας, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Νάξου, Αρχαιολογικό Χώρο Κουφονησίου – Κέρου και Μικρών Κυκλάδων, Αρχαιολογικό Μουσείο Κιμώλου, Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης Άνδρου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Κέας, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Μήλου, Κατακόμβες – Αρχαία πόλη Μήλου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Τήνου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Μυκόνου, Μουσείο και Αρχαιολογικό Χώρο Δήλου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Σύρου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Αμοργού, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Σίφνου, Αρχαιολογικοί Χώροι Αντιπάρου Δεσποτικού & νησίδων και Αρχαιολογικοί Χώροι Φολεγάνδρου, που εδρεύουν στο Νομό Κυκλάδων) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

78 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
4 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εργατών
2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας
2 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 – Αθήνα, υπόψη κ.κ. Στέλλας Γεωργαλά (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 3250148, 3310966). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Αθηναίων και των Δήμων Θήρας, Μυκόνου, Αμοργού, Άνδρου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φολεγάνδρου, Κέας, Κιμώλου, Μήλου, Τήνου, Σύρου, Σίφνου και Αντιπάρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Προκήρυξη