Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

75 θέσεις εργασίας στο Δημο Αλίμου
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών ως ακολούθως:


57 ΥΕ εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων 
13 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ (κάτοχοι κάρτας ψηφιακού ταχογράφου) 
4 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ και Ε (κάτοχοι κάρτας ψηφιακού ταχογράφου) 
1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο).

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού κατά το αρ. 16 Υ.Κ

Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν σχετική Αίτηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, δηλαδή έως 30.03.2018, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος (οδός Αριστοτέλους 53).

Προκήρυξη