Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

67 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα επτά (67) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου,
που εδρεύει στο Ηράκλειο του Νοµού Ηρακλείου, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης ειδικότητα, και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

4 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
1 ΤΕ Λογιστικού
6 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 
56 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ. 71 202 Ηράκλειο, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο, υπόψη κ.κ. Μπουµπάκη ∆έσποινας & Γαλάνη Αλίκης (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη