Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

47 υδρονομείς στο Δήμο ΚατερίνηςΠρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχό- λησης, συνολικά σαράντα επτά (47) υδρονομέων άρδευσης για την
αρδευτική περίοδο 2018, ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – 1ος όρο-

φος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει τη Πέμπτη 15-03-2018 και λήγει τη Δευτέρα 26-03-2018.

Προκήρυξη