Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

40 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Ηρακλείου ΚρήτηςΠρόσληψη του κατωτέρω κατ΄αριθμό και ειδικότητα προσωπικό , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών , για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών , εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Μελετών και Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου.

40 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3.Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

4.Αριθμός μητρώου Ασφάλισης του ΙΚΑ

5.Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας

6.ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

7.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι :

α) το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12/μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης  δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/ 1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr