Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

37 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΤρικκαίωνΟ Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37)
άτομα για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην διοριστέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα για τις κάτωθι ειδικότητες:

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ’+Ε’κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
YE Εργάτες – Συνοδοί Απορριμματοφόρων 4
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ή συντηρητές 2
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ’ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ’+Ε’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ισοπεδωτής γαιών) 1
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 1
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΣΑΡΩΘΡΟ) 1
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 2
ΥΕ Εργάτες-Συνοδοί Απορριμματοφόρων 13

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 ( χορηγείται από την υπηρεσία)
Υπεύθυνη δήλωση ότι ΔΕΝ έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών: [όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)] (χορηγείται από την υπηρεσία)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Το αντίστοιχο δίπλωμα και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) για τους οδηγούς και τις αντίστοιχες ανά ειδικότητα ανωτέρω άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων με τις αντίστοιχες άδειες οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
Για τα επιμέρους τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα που πρέπει να προσκομίσουν, πληροφορίες θα δίνονται στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων (στο Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και συγκεκριμένα (από 27/03/2018 μέχρι και 29/03/2018), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr