Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

33 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο ΚηφισιάςΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανακοινώνει την σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος
«Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν τριάντα τρία (33) άτοµα µε ειδικότητες όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και για χρονικό διάστηµα από την έναρξη της σύµβασης έως 31/7/2018.

2 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 
5 Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
2 Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
2 Δ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΟΡΟΥ
2 Δ.Ε. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
18 Δ.Ε. ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
2 Δ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της . Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186 – 155 – 153

Προκήρυξη