Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

33 προσλήψεις στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας (Ηράκλειο Κρητης)Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του 7 ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και
εργασίες» του έργου «ΓΟΥΡΝΕΣ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ» [Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020], στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την «Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης» Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τους μήνες που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και όχι πέραν της λήξης του έργου (30-10-2018), ως ακολούθως:

4 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην α̟ποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση σε αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων)
1 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
2 ΔΕ Σχεδιαστών με εξειδίκευση στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων
23 ΔΕ Εργατοτεχνιτών , ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών και ελλείψει αυτών ΥΕ εργατών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρδηττού 34Β, Τ.Κ. 11636, Αθήνα απευθύνοντάς την στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας υπ’ όψιν κ.κ. Χρ. Θεοδωρακοπούλου και Α. Λαγοπόδη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9232358, 210-9224339), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 5/3/2018 έως 9/3/2018). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη