Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

32 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΙωαννιτώνΟ Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από την υπ’ αριθ. 115/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και την αριθ. 42474/19-3-2018 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32) ατό- μων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

4 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων 
1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (καλαθοφόρου οχήματος)
2 ΔΕ ηλεκτρολόγων
16 ΤΕ εργατών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων)
9 ΤΕ εργατών καθαριότητας (κοινοχρήστων χώρων)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Τπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
Τπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στο φορέα αυτόν.
Σίτλο σπουδών όπου απαιτείται
‘Αδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται
Άδεια οδήγησης , ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου όπου απαιτείται
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Σμή- μα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Τπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7 2ος όροφος, τηλ: 2651361346) έως την 6/4/2018, αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καραγιάν- νης Παναγιώτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκήρυξη