Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

25 θέσεις στο Ελληνικό Ιδρυμα ΠολιτισμούΤο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 8 ημέρες, ομάδας 25 ατόμων για την
υποστήριξη της διοργάνωσης. Σημειώνεται ότι οι ημέρες απασχόλησης τού κάθε ατόμου θα καθοριστούν με την υπογραφή της σύμβασής του αλλά δεν θα ξεπεράσουν τις οκτώ (8) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόμενο παρακάτω αριθμό ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα. Η διοργάνωση τής 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 6 Μαΐου του 2018· έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΟΠΣ 5002343) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο Υποστηρικτής της διοργάνωσης (Α.4) έχει ως κύριο αντικείμενο εργασίας τη στελέχωση του περιπτέρου που διαφημίζει την Έκθεση, τη διανομή υλικού έξω και μέσα στην Έκθεση, την υποστήριξη στο στήσιμο των περιπτέρων και τη στελέχωσή τους, την παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους και άλλες υποστηρικτικές εργασίες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., με βασική προϋπόθεση την καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
Η εμπειρία αποδεικνύεται είτε με πρωτότυπη βεβαίωση ή αντίγραφο από τον εργοδότη, κατάλληλα επικυρωμένο εφόσον ο εργοδότης δεν είναι δημόσιος φορέας, είτε με ένσημα ή βεβαιώσεις του ΙΚΑ. Είναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ηλικία από δεκαοκτώ (18) μέχρι εικοσιεννέα (29) ετών
Απολυτήριο Λυκείου
Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εμπειρία στην υποστήριξη παρόμοιων πολιτιστικών εκδηλώσεων
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει την 3η Απριλίου 2018 και ώρα 14.00.

Προκήρυξη