Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

23 προσλήψεις στο Αρεταίειο Νοσοκομείο
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Αρεταίειου Νοσοκομείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΠΕ Νοσηλευτικής 
6 ΤΕ Νοσηλευτικής
3 ΤΕ Μαιευτικής
1 ΤΕ Εποπτών ∆ημόσιας Υγιεινής
2 ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού (Λογιστικού)
4 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Μεταφορείς ασθενών) 
2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Φροντίδας ασθενών) 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο – Βασ. Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528 – Αθήνα, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Τμήμα Προσωπικού υπ’ όψιν κας Μαρίας Κουρεβέση & κας Μαρίας Ρεβεζούλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 -72 86 433 & 210 – 72 86 436). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Προκηρύξεις