Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

22 θέσεις στο Δήμο ΤυρνάβουΟ ∆ήµος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 24/2018 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι δύο (22) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες:

17 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριµµατοφόρου 
1 ∆Ε Χειριστή Σαρώθρου 
4 ∆Ε Οδηγού Απορριµµατοφόρου 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας ( τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127 ). Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων

Προκήρυξη