Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

20 φύλακες στο Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»Η Νοσοκοµειακή Μονάδα Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την
αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης, του Γενικού Νοσοκοµείου ‘ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» -Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριµένα:

20 ∆Ε Προσωπικού Φύλαξης

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Πλατεία Ελ.Βενιζέλου 2 Τ.Κ.11521 Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Γραµµατεία του Νοσοκοµείου υπόψη κας Αλεξάνδρας ∆ήµου (τηλ. επικοινωνίας 210 6402118) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη