Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

14 υδρονομείς στο Δήμο ΣτυλίδαςO ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2018, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους
από 23-03-2018 έως 02-04-2018 στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου µας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ηµαρχείο Στυλίδας, Ελ. Βενιζέλου 31-35300 Στυλίδα, αρµόδια υπάλληλος Βασιλική Κρικζώνη).

Επόπτης υδρονοµέας άρδευσης, ένας (1) & Υδρονοµείς άρδευσης, δεκατρείς (13)

Πληροφορίες παρέχονται από το ∆ήµο Στυλίδας – Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300 ΣΤΥΛΙ∆Α, Τηλέφωνο 2238350140 FAX. 2238022572. Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Προκήρυξη