Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

12 θέσεις στο ∆ήµο ΚισσάµουΟ ∆ήµος Κισσάµου ύστερα από την υπ’ αριθ. 36/2018 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικού αριθµού δώδεκα (12) ατόµων, βάσει του άρ.206 του ν.3584/2007, για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο:

4  ΔΕ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ [Με επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας- Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του άρ.12 του ν.3584/2007 και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ.6 άρ.21 του ν.2190/1994 και παρ.5 άρ.9 ν.3174/2003). Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν. Να µην έχουν κωλύµατα του άρ.16 του ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κισσάµου (∆/νση: Πολεµιστών 1941, τηλ: 2822340210) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Γαµπά Μαγδαληνή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες

Προκήρυξη