Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

12 θέσεις στο Δήμο ΛαγκαδάΟ ∆ήµαρχος Λαγκαδά ανακοινωνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) µηνών, συνολικά δώδεκα (12)
ατόμων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Νεκροταφείων σε όλες τις Τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Λαγκαδά και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

12 ΥΕ Εργατών/εργατριών νεκροταφείων

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. – Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. – Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Προκήρυξη