Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΜεταμόρφωσηςΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικά δέκα (10)
ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Μεταμόρφωσης, ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται παρακάτω:

2 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Ξυλουργικών Εργασιών
2 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Σιδηρουργικών Εργασιών
1 ΥΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων
2 ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών
2 ΔΕ Υδραυλικών
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

• Αίτηση ( χορηγείται από την υπηρεσία).

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία).

• Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που είχαν απασχοληθεί και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ.14452, Μεταμόρφωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900 & 2132012920).

Προκήρυξη