Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

9 υδρονομείς στη ΔΕΥΑ ΘέρμηςΟ Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9 ) υδρονομεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής

Απαιτούμενα Προσόντα
Για   να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας  πρέπει:

α.    Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.    Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος  της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο .

γ.    Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης, στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μία μόνο Τοπική Κοινότητα.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όζον υποβληθεί υπεύθυνε δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να

προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη και συγκεκριμένα στην κ. Καραμβαλάση Γεωργία ( τηλ.2310-460534) & Κωστίκα Μαρία (τηλ.: 2310-460532) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 27-02-2018 έως και 06­03-2018.

Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Προκήρυξη