Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

68 προσλήψεις στο Δήμο Χαλανδρίου
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ ( 68 ) ατόµων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Χαλανδρίου που εδρεύει στο Χαλάνδρι Ν. Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

36 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας και ανακύκλωσης
10 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων [Με επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας- Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 
1 ∆Ε Χειριστών/τριών Μηχανηµάτων Έργων καλαθοφόρου (Οµάδας Γ΄τάξη Γ΄) 
3 ∆Ε Χειριστών/τριών Πλυντηρίου Κάδων µε δίπλωµα οδήγησης [Γ΄ (C) Κατηγορίας
3 ∆Ε Χειριστών/τριών Μηχανηµάτων Έργων Σαρώθρου (Οµάδας Ι΄ Τάξης Γ΄)
1 ∆Ε Ηλεκτρολόγων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργων
1 ∆Ε Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων (φρεναδόρος βαρέων οχηµάτων) 
2 ∆Ε Ηλεκτροσυγκολλητών (µονταδόροι)
1 ∆Ε Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων (υδραυλικών συστηµάτων υψηλής πίεσης) 
5 ΥΕ Φυλάκων
2 ∆Ε Χειριστών /τριών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
1 ∆Ε Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων
2 ΤΕ Ηλεκτρολόγων µηχανικών 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234 απευθύνοντάς την στη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου ∆υναµικού, Τµήµα Ιδιωτικού ∆ικαίου Προσωπικού, υπόψιν κας. Ε. Κοροµάντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023865, 862, 870). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει

Προκήρυξη