Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

6 προσλήψεις εποχικών στα ΕΛΤΑ ΒοιωτίαςΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού έξι (6) ατόµων [δύο (2) ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης, τριών (3) ∆Ε ∆ιανοµέων, πλήρους απασχόλησης, και ενός (1) ∆Ε Οδηγού, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, του Νοµού Βοιωτίας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λάρισα.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, σε απλό φάκελο µεγέθους Α4, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 18/2018, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Μονάδα ∆ιανοµής Λιβαδειάς, ΕΛ. ΓΟΝΥ & ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1,  Τ.Κ. 320 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, Τηλ.22610-26961. Υπέυθυνος: κ. Κατσικογιάννης Ιωάννης.
Κεντρικό Κατάστηµα Λιβαδειάς, ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΓΑΝΤΑ 15,  Τ.Κ. 321 01 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, Τηλ. 22610-26618  Υπεύθυνος: κ. Κουτσούµπας Ανδρέας.
Κατάστηµα Ορχοµενού, Π. ΜΑΧΗΤΩΝ 15, Τ.Κ. 323 00 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, Τηλ. 22610-32428.  Υπεύθυνος : κ. Αναστασίου Ιωάννης
Κατάστηµα Αράχωβας, ΠΛΑΤ. ΞΕΝΙΑ,  ΤΚ 320 04 ΑΡΑΧΩΒΑ, Τηλ.22670-31253 Υπεύθυνος : κ. Στιβακτά Ευθυµία

Προκήρυξη