Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

50 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΗρακλείουΠρόσληψη του κατωτέρω κατ΄αριθμό και ειδικότητα προσωπικό , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών , για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών,εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμο Ηρακλείου.

50 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας 2. Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών ( Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή Απολυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ 580 / 1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού. 3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 4.Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 5.Αριθμός μητρώου Ασφάλισης του ΙΚΑ 6.Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας 7.ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) 8.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι : α) το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12/μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/ 1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) β) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκήρυξη