Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

5 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Φθιωτιδος
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων [ενός (1) ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης, τεσσάρων (4) ∆Ε ∆ιανοµέων, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, του Νοµού Φθιώτιδας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, σε απλό φάκελο µεγέθους Α4, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 16/2018, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Μονάδα ∆ιανοµής Λαµίας, ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 61, Τ.Κ. 350 00, ΛΑΜΙΑ, Τηλ.22310-22217.  Υπέυθυνη: κ. Μαυροειδή Ηλιάνα.
Κατάστηµα Μαλεσίνας, Αγ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 50,  Τ.Κ. 350 01, ΜΑΛΕΣΙΝΑ, Τηλ. 22330-51522  Υπεύθυνος: κ. Λογοθέτης Κων/νος .
Κατάστηµα Αταλάντης, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 41,  Τ.Κ. 350 00, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, Τηλ. 22330-22258.  Υπεύθυνος : κ. Αναγνόπουλος Νικόλαος
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά τηναποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των  υποψηφίων.

Προκήρυξη