Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

36 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο ΠειραιάΟ Δήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την
αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως εξής:

20 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Πρασίνου
4 ΔΕ Χειριστών κοµπρεσέρ
4 ΔΕ Ξυλουργών
4 ΔΕ Σιδεράδων
4 ΔΕ Οικοδόµων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση
Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Βεβαίωση Ανεργίας.
Τίτλος σπουδών, για τις ειδικότητες που απαιτείται.
Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας
Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 12-02-2018 έως και 16-02-2018.

Προκήρυξη