Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

16 προσλήψεις στο Δήµο ΘεσσαλονίκηςΤο Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας,

 συνολικά δεκαέξι (16) ατόµων, για την αντιµετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών που αφορούν την υγεία, την πρόνοια και την φροντίδα των ηλικιωµένων του ΝΠ∆∆ Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) ∆ήµου Θεσσαλονίκη και συγκεκριµένα για τις εξής ειδικότητες ανά αριθµό ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα προσόντα:

10 ΥΕ Οικογενειακή/ός Βοηθός
3 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΤΕ Φυσικοθεραπευτής
1 ∆Ε Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
1 ∆Ε Βοηθός Νοσηλευτή

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο ∆ιοίκησης Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Γραφεία 101-102), 1ος όροφος, Βασ.Όλγας 148, 54645 Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 550989 / 519584. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τρίτη 06/02/2018 έως ∆ευτέρα 12/02/2018.

Προκήρυξη