Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

8 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο ΤρικκαίωνΟ Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.16/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6ΛΟ2ΩΗ9- 5ΣΥ), και την αριθμ.πρωτ.135/7312/30.01.2018 (ΑΔΑ:6ΩΙΧΟΡ10-4ΦΟ) απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου και συγκεκριμένα:

1 Χειριστές διαμορφωτή γαιών ( Grader ) (Άδεια χειριστού: Α΄ ΟΜΑΔΑΣ – 3 ης Ειδικότητας 3.5) 
3 Χειριστές Εκσκαφέα – Φορτωτή ( JCB ) (Άδεια χειριστού: Α΄ ΟΜΑΔΑΣ – 1 ης Ειδικότητας 1.3) 
4 Οδηγοί (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄ κατηγορίας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και συγκεκριμένα (από 31/1/2018 μέχρι και 5/2/2018), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.

Προκήρυξη