Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

20 προσλήψεις στο Δήμο ΓλυφάδαςΤο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
συνολικά είκοσι (20) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση «Κ.Α.Π.ΠΑ.» Δήμου Γλυφάδας, που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Πολιτιστικές Δραστηριότητες» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

5 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΛΑIΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
3 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΙΑΝΟΥ
1 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΙΘΑΡΑΣ
1 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (ΑΡΜΟΝΙΑ ΦΟΥΓΚΑ)
2 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΩΝ LATIN
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση «Κ.Α.Π.ΠΑ.» Δήμου Γλυφάδας, Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ.: 16675 Γλυφάδα, υπόψιν κου Γουναρίδη Αναστάσιου και κας Ελευθεριάδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-9602130). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Προκήρυξη