Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

12 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Αλμυρού


Ο ∆ήµος Αλµυρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και ΠΕΝΤΕ (5) ηµεροµίσθια κατ΄άτοµο για το µήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
2018 συνολικού αριθµού ∆Ω∆ΕΚΑ (12 ) ατόµων, προκειµένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά µε την απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων:

12 ΥΕ Εργατικού και Τεχνικού Προσωπικού 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ( παραλαβή από το ∆ήµο) 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ. επικοινωνίας 2422350217 & 2422 350259). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, ήτοι από 8/1/2018 έως 12/1/2018.

Προκήρυξη