Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

10 εργάτες στο Δήμο ΘηβαίωνΟ Δήμος Θηβαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δέκα (10) εργάτες
Καθαριότητας, μέχρι πέντε ημερομίσθια για το μήνα Ιανουάριο, για την αντιμετώπιση των αυξημένων εποχιακών αναγκών Καθαριότητας, λόγω της εορταστικής περιόδου, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Απαιτούμενα προσόντα: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος.
 Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Θηβαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8/1 έως 9/1/2018 ( τηλ. Επικ. 2262350684).

Προκήρυξη