Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

30 εποχικοί στο Γενικό Νοσοκομείο ΚαρδίτσαςTO ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την
αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εδρεύει στο Δήμο Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

30 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ T.K. 43100- Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του Νοσοκομείου υπόψη κας Τσιαμούρα Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας : 2441351486).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη