Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πύλης


Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πύλης, που εδρεύει στην Πύλη Ν. Τρικάλων, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

1 ∆Ε Οδηγών [(φορτηγών) Γ (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
1 ∆Ε Οδηγών [(απορριµµατοφόρων) Γ (C) Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 
1 ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργου (ισοπεδωτή γαιών) 
1 ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή) 
1 ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργου (φορτωτή) 
3 ΥΕ Εργατών καθαριότητας 
2 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πύλης, Ηρώων 1940 αριθ. 1, Τ.Κ. 42032, Πύλη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη κου Γεωργολιού Α. (τηλ. επικοινωνίας: 2434350126 και 2434350131). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Προκήρυξη