Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Γρεβενών

Ο ∆ήµος Γρεβενών ύστερα από τις υπ’ αριθ. 55 & 214/2017 αποφάσεις του ∆.Σ, οι οποίες εγκρίθηκαν µε τις αριθ. 40.845/24-03-2017 και 100.751/18-07-2017
αντίστοιχα, αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού Εννέα [09] ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη των Γρεβενών, µε την ειδικότητα του εργάτη πρασίνου, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

9 Εργάτες Πρασίνου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Γρεβενών [∆/νση: Πλ. Ελευθερίας 1, 511 00 Γρεβενά, τηλ: 24623-50868] και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. ∆ηµήτριος Χ. Βάϊος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε [5] εργασίµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, δηλαδή από: 02-11-2017, έως 08-11-2017.

Προκήρυξη