Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

7 προσλήψεις στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

Ο ∆ιοικητής του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθµού επτά (7)
ατόµων για την κάλυψη των αναγκών στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, κατά αριθµό ατόµων, κατά κλάδο/ειδικότητα µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4 ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
1 ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την επισυναπτόµενη αίτηση συµµετοχής τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή στα γραφεία του ∆ιοικητικού Τµήµατος του Θεραπευτηρίου είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή προς το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας στην ταχυδροµική διεύθυνση: Παναγίας Προυσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες και αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας ή της ανάρτησής της στον ιστότοπο του «∆ιαύγεια» εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Προκήρυξη