Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 24 γυμναστων στο Δήμο ΑθηναίωνΟ Πρόεδρος του Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.)  ανακοινωνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε ωριαία αποζηµίωση και µέγιστη χρονική διάρκεια έως 28 εβδοµάδες και συγκεκριµένα τους εξής ανά ειδικότητα.

Μαζικός Λαϊκός Αθλητισµός (Αεροβική) 5
Κολύµβηση (Με δίπλωµα Ναυαγοσωστικής) 6
Αντισφαίριση 2
Καλαθοσφαίριση 4
Ποδόσφαιρο 2
Πετοσφαίριση 1
Ειδική Φυσική Αγωγή 2
Ειδική Φυσική Αγωγή (Με δίπλωµα Ναυαγοσωστικής) 2

Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα είναι τα κεντρικά γραφεία του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας ∆ήµου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.) Ακαδηµίας 50, Αθήνα, Τ.Κ. 10679, υπόψη ∆/νσης Αθλητισµού (Πληροφορίες Παπαθεοδωρόπουλος Γεώργιος: 210 5284876). Οι ηµέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9:00 έως 14:00. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν την υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου του (Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.) – Ακαδηµίας 50 και στο κτίριο ∆ήµου Αθηναίων – Λιοσίων 22, να δηµοσιευθεί (περίληψη αυτής) σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες. Η προθεσµία µέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις ορίζεται σε 10 ηµέρες από την εποµένη ηµέρα της δηµοσίευσης σε δύο (2) εφηµερίδες και την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισµού, ήτοι από 1/12/2017 έως και 10/12/2017. 

Προκήρυξη