Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

20 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για ένα χρόνο στο Νοσοκομείο Λακωνίας


«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική
Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας για την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε τρεις (3) Νοσηλευτές- τριες ΠΕ και επτά (7) Νοσηλευτές- τριες ΤΕ για τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και τρεις (3) Νοσηλευτές-τριες ΠΕ και επτά (7) Νοσηλευτές- τριες ΤΕ για τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης Δήλωσης μαζί με τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή και στις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες του Γ.Ν. Λακωνίας συμπληρώνοντας το όνομα της Νοσηλευτικής Μονάδας δίπλα στην 1η επιλογή ή 2η επιλογή που εμφανίζεται στο έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 23100 Σπάρτη – Για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 262/24-11-2017

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 30/11/2017 έως και 7/12/2017.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ειδικό έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γ.Ν. Λακωνίας http://www.hosplak.gr/ ή να προσέλθουν στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Νοσηλευτικών Μονάδων Σπάρτης ή Μολάων προκειμένου να τα παραλάβουν ιδιοχείρως. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Λακωνίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία ) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές

Προκήρυξη