Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 14 Γυμναστών στο Δήμο Βέροιας

Το Ν.Π. ΚΑΠΑ ∆ήµου Βέροια ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) καθηγητών/ τριών Φυσικής Αγωγής για τα Γενικά προγράµµατα και δύο (2) καθηγητών/ τριών
Φυσικής Αγωγής για τα Ειδικά προγράµµατα, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών.

Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας , στο ΦΙΛΙΠΕΙΟ δηµοτικό γυµναστήριο, από 08.00-14.00 στην ακόλουθη διεύθυνση: 16ης Οκτωβρίου 5Α ΤΚ 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την στον Προϊστάµενο του Αθλητικού τµήµατος (τηλ. Επικοινωνίας: 2331022178 – 2331026435). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη