Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

80 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» προκηρύσσει- ανακοινώνει την πλήρωση έως ογδόντα (80) θέσεων για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ. – µε ωριαία αποζηµίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2017-2018, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού δια της ∆ιεύθυνσης «Άθληση για Όλους», Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και ∆ιεθνών Σχέσεων, συνολικού αριθµού και ειδικοτήτων σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 5
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 8
ΜΛΑ-ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ-ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 5
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 5
ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 5
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 4
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 5
ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 2
ΤΖΟΥΝΤΟ 2
ΣΤΙΒΟΣ 2
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 2
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 8
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 6
ΑΜΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 6
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΜΕΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α) 2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ(ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, ∆ΕΝ∆ΡΟΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΣΧΟΙΝΟ∆ΙΑΠΕΡΑΣΗ, Κ.Α.) 2
ΖΟΥΜΠΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 2
ΓΙΟΓΚΑ (ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ & POWER ΓΙΟΓΚΑ) – ΠΙΛΑΤΕΣ 4

Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων µέχρι και δέκα (10) ηµέρες µετά την τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφηµερίδα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Αµαρουσίου (οδός Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα), τηλ. επικοινωνίας : 210-6107.650-651 από την 06-10-2017 και για δέκα (10) ηµέρες έως και την 16-10-2017. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.µ. έως τις 14.00 µ.µ

Προκήρυξη