Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 54 ατόμων στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης ‘Υδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στο Δήμο Λαρισαίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

20 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
5 ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων
5 ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων
7 ΔΕ Ηλεκτρολόγων – συντηρητών
4 ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικού μηχανήματος (εκσκαφέα – φορτωτή)
1 ΔΕ Καταμετρητών
1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
1 ΔΕ Ηλεκτροοξυγονοκολλητών
6 ΥΕ Υπονομοποιών οικοδόμων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κας Θωμαΐδου Αννας (τηλ. επικοινωνίας: 2410687103, 104, 151).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη