Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δήμο Λάρισας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) A νακοινώνει τη πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων να
συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο ( Πρόγραμμα Relocation της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017.


Ένας (1) Συντονιστής Έργου
Ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής
Ένας (1) Διευθυντής Προσωπικού / Διοίκησης
Ένας (1) Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
Ένας (1) Λογιστής
Ένας (1) Βοηθός Δεδομένων /Δράσεων Ενημέρωσης Διοίκησης
Ένας (1) Συντονιστής Υπηρεσιών
Ένας (1) Κοινωνικός Επιστήμονας
Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί
Δύο (2) Επόπτες Στέγασης
Τρείς (3)Διερμηνείς
Δύο (2) Συνοδούς
Ένας (1)Οδηγός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας(ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)Λευκίππου & Γαριτσίου – ΤΚ41335Λάρισα

– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τρείς (3) από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

– Πληροφορίες: κ. Γκοτιάνη Ειρήνη & κ. Κλητήρα Αλεξάνδρα ( τηλ. 2410-663085-661727) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr